Bällefors

Under medeltiden fanns inom Bällefors område socknarna Rudha, Hunnekulla och Tiberg. Tibergs socken uppgick i Bällefors vid 1700-talets mitt. Bällefors kyrka tycks alltid haft rangen som moderkyrka och ansetts som en förnäm sådan, förmodligen beroende på att dess placering i centrum av den rikaste och bäst uppodlade delen av bygden. Bällefors har en lång och intressat byggnadshistoria. Den äldsta kyrkobyggnaden var troligen endast en enkel träkyrka. Om den äldsta delen av nuvarande Bällefors stenkyrka vet vi desto mera om. Ett förnämligt tillskott till sina inventarier fick kyrkan 1629 då den dåvarande ägaren till Ryholm, riksrådet Claes Christersson och han fru Sigrid Oxenstierna skänkte en altartavla till kyrkan. Denna altaruppsats finns fortfarande kvar i kyrkan. På 1700-talet tillkom den nuvarande predikstolen. Enligt 1702 års räkenskaper ska den ha utförts av Eriks Sparres bildhuggare som fick 35 daler för sitt arbete. 1719 målades predikstolen och 1729 fick kyrkan takmålningar som tyvärr förstördes vid en restaurering på 1800-talet. Kyrkans ställning som pastoratets främsta helgedom framhävdes under 1600-tales senare del, då herrarna Gyllengrip till Magderud och friherre Rolshausen till Ryholm valde den till gravkyrka åt sig och de sina. Både Rolshausen och Gyllengrip lät hänga upp pompösa vapensköldar i kyrkan, vilka skänkte dess interiör ett drag av storhetstidens pompa. Kyrkan är sannolikt från 1200-talet och kom att, i oförändrat skick, vara bygdens centrala helgedom fram till 1666. Dopfunten i kyrkan är från 1200-talet och kyrkans äldsta föremål.