Fredsberg / Kyrketorp

Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka, av vilken vissa murar ingår i de nya. Enligt en avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av långhus med takryttare, smalare kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Här fanns en fristående klockstapel.
En kyrkklocka med inskriptioner är från 1489 och ytterligare en klocka är medeltida liksom en liljesten. En altartavla, nu på långhusets nordvägg, är från 1702. Predikstolen (1689, troligen tillverkad av B. Löfman, Mariestad), nummertavlor, en kyrkklocka och Jonas Bierchenius epitafium är från 1600-talet. Anders Broddsons brudstol från 1770-talet, en järnbeslagen dörr och en kista samt gravhällar är också från den från gamla kyrkan.
Även kyrkogårdens magasin är från 1700-talet.


Kyrketorps kapell i Fredsbergs församling tillkom på prosten G. T. Lundblads initiativ och invigdes 1931. Han planlade hela kapellbyggnaden själv, till och med inventarier och kyrkliga textilier. År 1966 genomfördes en genomgripande renovering då en sakristia tillkom. Byggnaden avkonsekrerades 2004 och har sålts och byggts om till privatbostad.